Privatumo politika

 1. Bendrosios nuostatos ir sąvokų reikšmės
  1. Taisyklės – tai šios naudojimosi „Padelio zona“ padelio arenos teikiamomis Paslaugomis taisyklės, kurios nustato Padelio Arenos Paslaugų teikimo tvarką, privalomuosius saugumo, higienos ir kitus reikalavimus Klientams (apibrėžti žemiau), padelio Arenos ir jos Klientų teises, pareigas bei įsipareigojimus.
  2. „Padelio zona“arba „Arena“ – tai Pramonės 35C, Alytuje, esanti padelio sporto arena, pažymėta prekės ženklu „Padelio zona“.
  3. Paslaugos – tai „Padelio zona“ teikiamos Paslaugos, kurias sudaro padelio aikštės/aikštelių nuoma, padelio treniruotės, varžybų organizavimas bei kitos Paslaugos.
  4. Klientas – tai asmuo, „Padelio zona“ nustatyta tvarka įsigijęs Paslaugų paketą ar vienkartinio apsilankymo Paslaugą arba nemokamai išbandantis „Padelio zona“ Paslaugas, taip pat asmuo, kuris nors ir neįsigijo paslaugų paketo ar vienkartinio apsilankymo Paslaugos, tačiau naudojasi „Padelio zona“. Asmenims, nemokamai išbandantiems „Padelio zona“ Paslaugas, taip pat galioja šios taisyklės su kuriomis jie privalo būti rašytinai susipažinę.
  5. Klientų žaidimo partneris – tai asmuo, kuris „Padelio zona“ Paslaugomis naudojasi tuo pačiu metu kartu su Klientu arba už kurio naudojimąsi „Padelio zona“ Paslaugomis kitu nei kliento naudojimosi laiku sumoka Klientas. Klientų žaidimo partneriai privalo laikytis visų šiose Taisyklėse nurodytų Taisyklių, išskyrus tas, kurios pagal savo esmę taikomos tik Klientams.
  6. Rezervacija – padelio aikštelių arba kitų „Padelio zona“ Paslaugų išankstinis rezervavimas.
  7. Sutartis – tai Paslaugų teikimo sutartis tarp Kliento ir „Padelio zona“ pagal šiose Taisyklėse nurodytą tvarką. Jeigu šalys nesudaro atskiros rašytinės sutarties, šios Taisyklės laikomos sutartimi.
  8. Sutarties Šalys – Sutarties šalimis laikomas Klientas ir „Padelio zona“ valdanti UAB “Solidsofa”, įmonės kodas 305402415, adresas Pramonės 35C, Alytus, atstovaujama direktoriaus Simo Baranausko.
 2. Teisė naudotis „Padelio zona“paslaugomis
  1. Teisę naudotis „Padelio zona“ Paslaugomis turi Klientai, nustatyta tvarka įsigiję Paslaugų paketą arbą įsigiję vienkartinio apsilankymo Paslaugą bei pasirašytinai susipažinę su Taisyklėmis.
  2. Teisę naudotis „Padelio zona“ Paslaugomis taip pat turi Klientų žaidimo partneriai.
  3. Teisę naudotis „Padelio zona“ Paslaugomis taip pat turi teisę asmenys, dalyvaujantys Arenoje organizuojamose varžybose pagal atitinkamų varžybų nuostatus.
 3. „Padelio zona“ Paslaugų ir/ar Paslaugų paketų įsigijimo ir naudojimo tvarka
  1. „Padelio zona“ Paslaugų teikimo kiekis, dažnis, konkrečios Paslaugos ir/ar Paslaugų paketo aprašymai, Paslaugų teikimo ir galiojimo terminai, Paslaugų kainos ir kitos esminės sąlygos nurodomi interneto puslapyje padeliozona.lt
  2. „Padelio zona“ Paslaugos teikiamos iš anksto už jas sumokėjusiems Klientams bei mokant vietoje. Atsižvelgiant į tai, kad šios Taisyklės kartu laikomos ir paslaugų teikimo sutartimi tarp Sporto klubo ir Kliento, sutarties įsigaliojimo momentu laikomas apmokėjimo už Paslaugas momentas, išskyrus kai Sporto klubas ir Klientas raštu susitaria kitaip.
  3. „Padelio zona“ Paslaugų paketus ir/arba vienkartinio apsilankymo Paslaugas Klientai gali įsigyti iš anksto už jas sumokant internetu interneto puslapyje padeliozona.lt nurodyta tvarka arba Arenos registratūroje arba kitais „Padelio zona“ nurodytais būdais.
  4. Teisę naudotis „Padelio zona“ teikiamomis Paslaugomis įsigijusiam Klientui „Padelio zona“ elektroniniu būdu pateikia atitinkamą patvirtinimą, kuriame nurodomi atitinkamos Paslaugos/Paslaugų paketo rūšis, į Paslaugų paketą įeinančių Paslaugų kiekis vienetais/kartais/valandomis ir/arba Paslaugų teikimo ir galiojimo terminai ir kitos esminės sąlygos.
  5. Klientai, norintys pasinaudoti atitinkamoms asmenų grupėms „Padelio zona“ taikomomis nuolaidomis, „Padelio zona“ prašymu privalo pateikti teisę į atitinkamą nuolaidą patvirtinančius dokumentus.
  6. Paslaugų ir/ar Paslaugų paketų teikimo ir galiojimo terminai nėra pratęsiami, išskyrus tuos atvejus, kai iš anksto apmokėtomis Paslaugomis Klientas negali naudotis dėl ligos ir apie tai operatyviai raštu pranešęs pateikia pagrindžiančius dokumentus. Šiuo atveju Paslaugų ir/ar Paslaugų paketų teikimo ir galiojimo terminai pratęsiami atitinkamai nedarbingumo laikotarpiui ir/ arba gydytojo pažymoje nurodytam laikotarpiui. Dokumentai, patvirtinantys ligos faktą, privalo būti pateikti ne vėliau kaip per 1 kalendorinį mėnesį po ligos pabaigos datos, kuri nurodyta atitinkamame dokumente.
  7. Jeigu nėra atskirai nurodyta kitaip, teisė naudotis „„Padelio zona“ Paslaugomis pagal atitinkamą Paslaugų paketą Klientui yra suteikiama asmeniškai, todėl be išankstinio „Padelio zona“ sutikimo atitinkamos Teisės negali būti perleidžiamos (dovanojamos, parduodamos, keičiamos ir pan.) kitiems asmenims.
  8. Jeigu Paslaugas/Paslaugų paketą įsigyja juridinis asmuo, jis privalo paskirti konkretų atstovą, atsakingą už Paslaugų išankstinį rezervavimą ir komunikaciją. „Padelio zona“ turi teisę pareikalauti, kad atitinkami juridiniai asmenys nurodytu konkrečius fizinius asmenis, kurie turi teisę naudotis atitinkamo juridinio asmens vardu įsigytomis Paslaugomis/Paslaugų paketais.
 4. Vietos rezervacija
  1. Klientas norintis naudotis Paslaugomis privalo iš anksto rezervuoti vietą padeliozona.lt interneto puslapyje. „Padelio zona“ aikštelių kiekis yra ribotas, todėl nerezervavus vietos iš anksto „Padelio zona“ negarantuoja Paslaugų suteikimo galimybės.
  2. Jei Klientas negali atvykti žaisti į Areną iš anksto rezervuotu laiku, jis privalo savarankiškai rezervaciją atšaukti arba savo kaštais perleisti teisę į Paslaugas Kliento žaidimo partneriams. Nemokamas atšaukimas galimas tik likus daugiau nei 48 valandoms iki užsiėmimo pradžios arba vėliau su klubo sutikimu.
  3. Laikoma, kad rezervavęs Paslaugų vietą ir laiką Klientas apsilankė Arenoje ir pasinaudojo atitinkama Paslauga, todėl pinigai už rezervuotas, bet nepanaudotas Paslaugas nėra grąžinami, išskyrus šiose Taisyklėse nurodytas išimtis.
 5. Daiktų saugojimas
  1. „Padelio zona“ neteikia daiktų pasaugos Paslaugų, o tik sudaro klientams galimybę palikti atsineštus daiktus nustatytose vietose.
  2. Klientams rekomenduojama į Areną nesinešti brangių ir vertingų daiktų.
  3. Asmeninius daiktus Klientai palieka Arenos rūbinėje ir persirengimo spintelėse, kurias, palikę daiktus, Klientai privalo užrakinti.
  4. Klientas apie savo daiktų dingimą ar sugadinimą privalo nedelsiant informuoti Arenos registratūros darbuotojus.
  5. „Padelio zona“ neatsako už Klientų asmeninių daiktų praradimą ir/ar sugadinimą, išskyrus, jeigu tai įvyko dėl „Padelio zona“ kaltės.
  6. Arenoje rasti Kliento palikti daiktai saugomi ne ilgiau kaip 14 dienų, o vėliau sunaikinami.
  7. Klientas privalo išeidamas iš arenos palikti atrakintą spintelę. Jei spintelės Arenos darbo dienos pabaigoje yra užrakintos, Arenos darbuotojai turi teisę spintelę atrakinti ir pašalinti iš ten esančius daiktus.
 6. Elgesio taisyklės
  1. Visi Arenos Klientai lankytojai turi deramai elgtis, laikantis tiek šių Taisyklių, tiek kitų visuotinai priimtinų padelio aikštynų lankytojų elgesio normų.
  2. Klientas, prieš pradėdamas žaidimą, turi įsitikinti, ar kiti žaidėjai, lankytojai yra nutolę saugiu atstumu ir nebus užgauti skriejančio kamuoliuko ar su rakete ar kitu būdu jiems nebus padaryta žalos.
  3. Aikštelėse mobiliųjų telefonų garsas turi būti išjungtas.
  4. Po žaidimo lauko padelio aikštelėse su grunto ar kilimine danga, Klientai turi tvarkingai išlyginti aikštelės dangą su specialiu tinklu/šepečiu.
   1. Arenoje privaloma:
   1. Paklusti instruktorių/trenerių nurodymams susijusiems su užsiėmimo/treniruotės tvarka, eiga, poilsiu. Grupinių užsiėmimų metu Klientas neprivalo atlikti visų trenerių nurodomų pratimų, tačiau negalėdamas atlikti grupinių pratimų, turi netrukdyti kitiems Klientams.
   2. Prieš naudojantis sporto įranga susipažinti su Arenos patalpose iškabintomis arba ant inventoriaus ar įrangos nurodytomis šios įrangos bei inventoriaus naudojimosi Taisyklėmis, o esant bet kokiems neaiškumams, nesinaudoti šia įranga ir/ arba inventoriumi bei kreiptis į atsakingus Arenos darbuotojus dėl reikalingos informacijos suteikimo.
   3. Padelio aikštelėse privaloma dėvėti tam skirtą tvarkingą sportinę aprangą bei avėti tik konkrečiai dangai skirtą sportinę avalynę;
   4. Pasinaudojus sporto įranga, ji privalo būti palikta tvarkinga, tinkama naudoti kitiems Klientams.
   2. Arenoje draudžiama:
   1. Rėkauti, švilpauti, keiktis, rūkyti, šiukšlinti, daužyti raketes ar kitus kietus daiktus į grindų dangas, sienas, atitvarus, kitais būdais gadinti inventorių, įrangą ar trukdyti kitiems žaidėjams/lankytojams.
   2. Vaikščioti po kitų žaidėjų aikštelę kuomet vyksta žaidimas.
   3. Naudotis sporto įranga ne pagal instrukcijas.
   4. Be Arenos raštiško sutikimo teikti Arenos klientams sveikatingumo ar panašaus pobūdžio paslaugas, konsultuoti, treniruoti Klientus ar kitaip trukdyti Arenos darbuotojams ir Klientams.
   5. Fotografuoti ir filmuoti neturint raštiško „Padelio zona“ leidimo.
   6. Į Arenos patalpas įsinešti ir vartoti maisto produktus ir/ar alkoholinius gėrimus, išskyrus vandenį ir/ar kitus nealkoholinius gėrimus ir/ar specialų sporto maistą. Padelio aikštelėse ir kitose Arenos patalpose, kur įrengta kiliminė arba kitokia tepli danga, leidžiama vartoti tik vandenį ir/ar kitus bespalvius nealkoholinius gėrimus, kuriuos išlaisčius nelieka žymių.
   7. Persirengimo patalpose ir dušinėse atlikti asmens higienos procedūras, naudoti plaukų džiovintuvus ne galvos, o aprangos ar avalynės džiovinimui
 7. „Padelio zona“teisės ir pareigos, atsakomybė
  1. „Padelio zona“ turi teisę:
   1. Keisti Arenos darbo laiką, taip pat keisti atskirų Arenos zonų darbo laiką ir reguliuoti Klientų galimybę į jas patekti.
   2. Atliekant profilaktikos darbus, neteikti Paslaugų, iš anksto apie tai pranešus Klientams interneto puslapyje padeliozona.lt
   3. Nustatyti kitas atskirų Paslaugų, platinamų „Padelio zona“ vykdomų akcijų metu, galiojimo Taisykles ir sąlygas (išimtis iš šių Taisyklių), kurios yra privalomos Klientams, įsigijusiems teisę į atitinkamas Paslaugas. Tokios „Padelio zona“ vykdomų akcijų metu siūlomų Paslaugų išimtinės Taisyklės ir sąlygos yra skelbiamos atitinkamos akcijos sąlygose ir „Padelio zona“ interneto svetainėje www.padeliozona.lt.
   4. Sudaryti grupinių užsiėmimų tvarkaraščius bei savo nuožiūra juos keisti.
   5. Kilus pagrįstų abejonių dėl Kliento sveikatos būklės, paprašyti Klliento nutraukti varžybas/treniruotę/užsiėmimą ir pasikonsultuoti su gydytoju bei pateikti gydytojo pažymą apie savo sveikatos būklę.
   6. Neteikti atitinkamų Paslaugų Asmenims, turintiems sveikatos sutrikimų, kurie gali kelti pavojų paties Asmens ar kitų klientų sveikatai ir/ar gyvybei, saugumui;
   7. Pareikalauti Klientų, pažeidusių šias Taisykles, nutraukti naudojimąsi Paslaugomis bei palikti Arenos patalpas. Pinigai Klientui už nutrauktą apsilankymą negrąžinami.
   8. Nutraukti sutarties dėl Paslaugų/Paslaugų paketo teikimo galiojimą, jei Klientas grubiai arba nuolat pažeidžia šias taisykles. Šiuo atveju Klientui grąžinama ½ iki nutraukimo momento nepanaudotų į Paslaugų paketą įeinančių Paslaugų vertės, atskaičius „Padelio zona“ patirtus pagrįstus nuostolius dėl Taisyklių nesilaikymo.
  2. „Padelio zona“ įsipareigoja:
   1. Laikantis LR norminių teisės aktų reikalavimų, šių Taisyklių bei profesionalumo principų teikti Klientams Paslaugas Arenoje.
   2. Iš anksto informuoti Klientus apie darbo laiko ir užsiėmimų tvarkaraščių pakeitimus, pateikiant atitinkamą informaciją interneto svetainėje padeliozona.lt, o tuos asmenis, kurie jau yra rezervavę konkretų žaidimo laiką, „Padelio zona“ įspėja telefonu arba el.paštu.
   3. Sustabdyti ir pratęsti Kliento Paslaugų paketo galiojimą tokiam laikotarpiui, kai Arena buvo uždaryta dėl nuo Kliento nepriklausančių priežasčių, išskyrus, valstybinių švenčių dienas bei Arenoje atliekamus profilaktinio patikrinimo darbus, kurie atliekami ne dažniau kaip du kartus per metus.
  3. „Padelio zona“ atsakomybė:
   1. „Padelio zona“ suteikia klientams galimybę naudotis jos teikiamomis Paslaugomis, tačiau nevertina šių Paslaugų įtakos konkretaus Kliento sveikatai, taip pat negarantuoja jų teigiamo poveikio.
   2. „Padelio zona“ neatlygina Klientui dėl jo teikiamų Paslaugų Kliento sveikatai bei gyvybei padarytos tiek turtinės, tiek neturtinės žalos, išskyrus, atvejus, jeigu ši žala atsirado dėl „Padelio zona“ kaltės. Klientas patvirtina, kad jis buvo tinkamai informuotas bei žino ir supranta, kad „Padelio zona“ ir jos darbuotojai nėra atsakingi prieš Klientą, jeigu pats Klientas nesilaiko visuotinai įprastų saugaus elgesio reikalavimų ir (ar) Arenos personalo nurodymų ir (ar) Taisyklių.
   3. Jeigu Arenoje įvykus nelaimingam atsitikimui, kurio metu yra sutrikdoma Kliento sveikata, Klientas atsisako kviesti greitąją pagalbą arba pasišalina iki atvykstant greitajai pagalbai arba atvykus greitajai pagalbai atsisako, kad jam būtų suteikta pagalba, tokiais atvejais Klientas yra pats pilnai atsakingas už bet kokią su tuo susijusią jo patirtą žalą bei su tuo susijusias pasekmes, jeigu ši žala (pasekmės) atsirado ne dėl Arenos kaltės.
   4. „Padelio zona“ neturi įsipareigojimo atlyginti Kliento patirtus nepatogumus, jeigu tvarkaraštyje nurodytą treniruotę veda kitas užsiėmimo instruktorius arba treniruotė neįvyko dėl objektyvių pateisinamų priežasčių.
 8. Kliento teisės ir pareigos, atsakomybė
  1. Klientas turi teisę:
   1. Įsigijęs atitinkamą Paslaugų paketą arba vienkartinio apsilankymo Paslaugą, naudotis „Padelio zona“ Paslaugomis.
   2. Nutraukti sutarties dėl Paslaugų/Paslaugų paketo teikimo galiojimą tik dėl pagrįstų priežasčių. Jeigu sutartis nutraukiama ne dėl „Padelio zona“ kaltės, Klientui grąžinama ½ iki nutraukimo momento nepanaudotų į Paslaugų paketą įeinančių Paslaugų vertės.
  2. Klientas įsipareigoja:
   1. Atskirose Arenos zonose dėvėti tik toms patalpoms skirtą tvarkingą bei tinkamą avalynę ir aprangą.
   2. Lankydamasis Arenoje laikytis šių Taisyklių.
   3. Būti blaivus ir neapsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų (narkotikų, vaistų, kitų svaigiųjų ar toksinių medžiagų).
   4. Atsakingai ir rūpestingai naudotis „Padelio zona“ teikiamomis Paslaugomis, turtu ir inventoriumi.
   5. Naudotis Arenos įranga ir inventoriumi tik pagal tiesioginę jo paskirtį, šios įrangos bei inventoriaus naudojimosi Taisyklėmis numatytais būdais ir tvarka bei laikytis atsakingų Arenos darbuotojų nurodymų ir rekomendacijų dėl naudojimosi Sporto klubo Paslaugomis.
   6. Nesinaudoti laikinai sugedusia įranga bei inventoriumi, apie sugedusią įrangą ar inventorių informuoti atsakingus Arenos darbuotojus, taip pat kreiptis į juos esant bet kokioms abejonėms dėl įrangos ar kito inventoriaus būklės tinkamumo.
   7. Grupinių užsiėmimų metu paklusti instruktoriaus/trenerio teisėtiems nurodymams.
   8. Imtis visų įmanomų priemonių, kad besinaudodamas Paslaugomis nepadarytų žalos sau, Arenos, kitų Klientų bei darbuotojų sveikatai ir turtui.
   9. Netrukdyti kitiems Klientams naudotis Arenos Paslaugomis, o pastebėjus kitų Klientų netinkamą elgesį arba elgesį keliantį grėsmę kitų Klientų saugumui ar sveikatai, turi pranešti apie tai atsakingam Arenos darbuotojui.
   10. Nelaimingo atsitikimo atveju, nedelsiant informuoti arenos darbuotojus apie savo ar kitų Klientų sveikatos pablogėjimą ar traumą, patirtą naudojantis Arenos Paslaugomis. Galintys padėti Klientai turi dėti visas pastangas tokiai pagalbai suteikti, o įvykio liudininkai suteikti visą reikalingą informaciją aptarnaujančiam personalui bei gydytojams ar teisėsaugos institucijoms.
   11. Lankytis tik arenos Klientams skirtose patalpose.
   12. Išeidamas iš Arenos klientas privalo arenos darbuotojams grąžinti Arenos jam išduotus daiktus. Klientas, praradęs bet kuriuos Arenos jam išduotus daiktus, privalo padengti Arenos patirtus nuostolius.
  3. Klientų atsakomybė:
   1. Klientas, prieš pasirinkdamas konkrečias „„Padelio zona“ Paslaugas, privalo atsižvelgti į savo sveikatos būklę ir šių Paslaugų galimą poveikį jam, t.y. Klientas privalo įsitikinti, kad jo sveikatos būklė jam leidžia naudotis „Padelio zona“ teikiamomis Paslaugomis.
   2. Klientai, naudodamiesi Sporto klubo įranga bei paslaugomis, savarankiškai pasirenka fizinį krūvį pagal kiekvieno individualius poreikius, asmenines savybes ir daromą įtaką organizmui.
   3. Klientas, sudarydamas sutartį, patvirtina kad jo sveikatos būklė yra tinkama atitinkamoms jo pasirinktoms „Padelio zona“ Paslaugoms ir patvirtina, kad supranta, jog „Padelio zona“ Paslaugų gavimas yra susijęs su dideliu žmogaus fizinių galimybių išbandymu, taip pat patvirtina, kad yra pasitikrinęs sveikatą, laikosi Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų sveikatos pasitikrinimo reikalavimų. Pačiam Klientui arba „Padelio zona“ darbuotojams kilus įtarimų dėl netinkamos Kliento sveikatos būklės, Klientas privalo nutraukti žaidimą/užsiėmimą/treniruotę ir pasikonsultuoti su gydytoju.
   4. Klientas supranta ir patvirtina, kad „Padelio zona“ neatsako dėl Kliento sveikatai ar gyvybei padarytos žalos. Visa rizika ir atsakomybė dėl Kliento sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių Paslaugų teikimo metu ar jų pasekoje, tenka tik Klientui.
   5. Klientas privalo atlyginti Arenai žalą, kurią Arena patyrė dėl Kliento kaltės pagal Arenos pateiktą nuostolių įvertinimo aktą. Jei Klientas nesutinka su Arenos jam pateiktu nuostolių vertinimo aktu, jis per 3 darbo dienas nuo minėto akto gavimo, privalo raštu pateikti savo prieštaravimus. Tokiu atveju žalos dydis bus nustatomas šalių susitarimu arba kompetentingų valdžios institucijų sprendimu.
   6. Arenai padarytą žalą Klientas privalo atlyginti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo nuostolių įvertinimo akto pateikimo už žalos padarymą atsakingam Klientui dienos.
 9. Paslaugų teikimo nepilnamečiams Klientams sąlygos
  1. Už nepilnamečius Klientus iki 16 metų pilnai atsakingi yra jų tėvai (globėjai).
  2. Nepilnamečius Klientus iki 16 metų bei jų grupes turi lydėti ir prižiūrėti pilnamečiai asmenys, išskyrus jei tai yra „Padelio zona“ organizuojami grupiniai užsiėmimai ar treniruotės.
  3. Vaikai iki 6 metų (imtinai) įleidžiami į bet kurios lyties persirengimo patalpas ir dušines su juos lydinčiu suaugusiuoju arba vieni. Vaikai nuo 7 metų amžiaus renkasi savo lytį atitinkančias persirengimo patalpas ir persirengia vieni, lydintis asmuo, gali kreiptis į tos pačios lyties kaip vaikas arenos darbuotojus ir esant galimybei darbuotojas gali padėti vaikui persirengti.
  4. Nepilnamečius Klientus lydintys suaugusieji privalo laikytis šiose Taisyklėse įtvirtintų nuostatų. Nepilnamečius Klientus iki 16 metų lydintys suaugusieji privalo rašytinai susipažinti su Taisyklėmis bei jų laikytis. Nepilnamečius Klientus iki 16 metų lydintys suaugusieji pilnai atsako už jų saugumą.
 10. Baigiamosios nuostatos
  1. Pasirašydamas šias taisykles ir/arba susipažinimo su taisyklėmis formoje, Klientas savo parašu patvirtina, kad Klientas su šiomis Taisyklėmis susipažino ir sutinka jų laikytis bei prisiima atsakomybę už Taisyklėse nustatytų sąlygų bei pareigų nesilaikymą bei šiuo nesilaikymu sukeltas pasekmes.
  2. Nepilnamečių klientų tėvai (globėjai), pasirašydami šias taisykles ir/arba susipažinimo su taisyklėmis formoje, patvirtina faktą, kad:
   • nepilnamečio Kliento sveikatos būklė leidžia jam naudotis Arenos paslaugomis;
   • nepilnametis Klientas pilnai susipažino su Taisyklėmis ir jų laikysis;
   • nepilnamečio Kliento Arenai bei tretiesiems asmenims padaryta žala bus atlyginta LR teisės aktų nustatyta tvarka;
   • jie atsako už nepilnamečio Kliento elgesį Arenoje bei bet kokį nepilnamečio Kliento sveikatos sutrikimą, atsiradusį dėl nepilnamečio nepriežiūros ar netinkamos priežiūros ar kitokių savo, kaip tėvų, pareigų nevykdymo;
  3. Klientas sutinka, kad areną valdanti UAB „Solidsofa” be atskiro išankstinio Kliento sutikimo ir įspėjimo perleistų savo teises bei pareigas, kylančias iš santykių su Klientu, tretiesiems asmenims.
  4. Bet kokius ginčus šalys sieks spręsti taikiai, tačiau jei ginčo nepavyktų išspręsti, Klientas visada gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą arba tiesiogiai į teismą.